Tatsumi-ryu honbu dojo – Kato Hiroshi Soke and Yamada Ichiro Sensei

Melbourne Koryu Kenkyukai – Tatsumi-ryu, Tenshin Buko-ryu, and Chen-style taijiquan under Liam Keeley Sensei

Oshinkan – Tatsumi-ryu, Tenshin Buko-ryu, Negishi-ryu, and Shindo Muso-ryu under Pierre Simon Sensei

Budokai Australia – Shindo Muso-ryu, Tenshin Buko-ryu, Xingyiquan, Baguaquan, Taijiquan and Aikido under Bill Fettes Sensei

Koryu.com – The Classical Martial Arts Resource